Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 51 (2018)

Вип. 51

В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художниці Наталії Наполової "Історія" (публікується з дозволу автора)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 51.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia : ZNU, 2018. – Vol. 51.

ЗМІСТ

CONTENTS

До сторіччя Української революції

Ф. Г. Турченко. З приводу концепції Української революції: продовження дискусії

А. Ю. Твердовський. Типологія державних утворень на українських землях періоду Української національної революції 1917 – 1921 рр. Ч. 2.

Ю. І. Щур. Українська революція на території Запорізької області (1917-1921 рр.)

О. Г. Шишко. Воєнно-польові суди Одеси у системі білого терору (серпень 1919 р. – січень 1920 р.)

Історія України

С. В. Прийдун. Особливості та проблеми становлення України як суб’єкта нової системи міжнародних відносин

В. І. Денисенко. Правління Віктора Януковича в зарубіжній історіографії

І. О. Мякінченко. Державно-конфесійні відносини в період незалежності України

Ю. О. Каганов. Українське телебачення доби «перебудови» в умовах «культурної травми» радянського суспільства

О. А. Шановська. Загиблі, але нескорені борці за свободу і гідність (Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус)

Є. С. Неклюдов. Тіньова економіка України: від СРСР до сьогодення

С. М. Дейнеко. Український технікум сходознавства та східних мов: недосліджені сторінки історії

А.В. Дзятковский. Крымское правительство и проблема орошения Северного Крыма водами Днепра (1929-1935 гг.)

О. Ю. Топоренко. Військова підготовка жінок у «Стрілецькому союзі» на західно-українських землях (1910 – 1939 рр.)

Т. В. Грушева. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого

М. М. Рогожа. «Розмови про сільське хазяйство» Є. Чикаленка як джерело в контексті «матеріальної тканини нашої історії»

М. С. Гедін. Українська, російська і польська класократія у творчій спадщині В’ячеслава Липинського

Н. М. Гірна. Книгознавча праця Івана Кревецького

Н. А. Шкода, О. В. Замуруйцев. Політика уряду Російської імперії щодо православної церкви в Криму і Північній Таврії в кінці ХVIII – середині ХIХ ст.: історіографічний огляд проблеми

О. А. Альошина. Антикатолицька спрямованість діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст.

А. С. Клепак. Соціальний склад та освітній рівень земських вчителів Чернігівської губернії наприкінці ХІХ

С. І. Поляруш. Товариства взаємодопомоги на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

С. Ч. Мамоян. Банківська реформа другої половини ХІХ ст. в сучасному історіографічному дискурсі

А. В. Кукуруза. Училищні з’їзди в Київській єпархії як засіб вирішення питань фінансування початкової духовної освіти

М. М. Янчук. Формування учительського корпусу початкових народних шкіл київської єпархії на сторінках «Руководства для сельськых пастырей» 60-х років XIX ст.

В. О. Левицький. Інфраструктура та виробнича діяльність підприємств легкої промисловості Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Н. Л. Тацієнко. Пожежі у повсякденні Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.: спроба систематизації причин

С. С. Люта. Умови перебігу фінського та українського національних рухів у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): компаративний аналіз

В. С. Тацієнко. Православне парафіяльне духовенство і селянство Київської губернії: зміни у відносинах в 40 – 60-ті роки ХІХ ст.

О. О. Феденко. Просопографічний портрет купців 1-ої гільдії Одеси (1820-1860-і рр.)

І. О. Телегуз. Українці в освітньо-державному просторі Російської імперії першої третини ХІХ ст.

О. Ю. Балицький. Розбудова закладів охорони здоров′я в містах Бессарабії (ХІХ - початок ХХ ст.)

А. А. Кізлова. Соціальні взаємодії братії при святинях Китаївської та Голосіївської пустиней (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Т. В. Кузнець. Вікарії Київської митрополії ХІХ – початку ХХ ст.: посадові обов’язки як вияв адміністрування єпархіального управління

О. А. Бороденко. Шинкарство у Гетьманщині XVIII століття: вплив на поведінкові стратегії українського соціуму

О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. «Хрест незрушний на кітві буде навік-віки». Ще раз про символ хреста-якоря у гербі гетьмана Івана Мазепи

С. С. Дідик. Архів фортеці Св. Єлизавети – цінний фонд Інституту рукопису центральної наукової бібліотеки ім. В.Вернадського

В. Д. Саричев. Еволюція запорозької “чайки” XVI – XVII ст.

І. Ю. Опацький. Археологічні дослідження Уманщини Петром Курінним

Всесвітня історія

О. О. Нагнибіда. Феномен ірландського нейтралітету в політичній взаємодії країн Європейського Союзу

О. Т. Безаров. Метаморфози політичного авантюризму Є. П. Азефа

В. В. Соловйов. Румунський фронт в революційних умовах (березень‒вересень 1917 р.)

М. В. Кравченко. Американська історіографія соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.)

Т. В. Орлова. Тенденції і наслідки архаїзації сучасної Росії

В. В. Пилипенко. Ірансько-іракський досвід урегулювання проблеми військовополонених, 1982–2016

М. В. Бурцева. Вплив подій 9/11 2001 р. у США на зміни в імміграційній політиці Канади

В. Г. Ціватий. Політико-дипломатична діяльність та історична спадщина Франческо Гвіччардіні (1483-1540): (до інституціональних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

А. Х. Озоян. Роль Султана Мухаммеда v у процесі здобуття незалежності Марокко

І. С. Мельник. Проблеми розвитку африканістики в Україні (короткий історіографічний огляд)

Р. М. Вацеба. Етнокультурна структура слов’янського Полаб’я у VII–ІX ст. i вплив порубіжжя на державотворчі процеси

Історія науки і техніки

І. Л. Сергєєва. Роль Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН у створенні національного генбанку зернових колосових культур в Україні

В. Д. Орехівський. Науково-організаційна діяльність Української академії сільськогосподарських наук та Міністерства сільського господарства УРСР щодо розвитку органічного землеробства (1950-ті – 1960-ті роки)

І. Б. Грушицька. Внесок В. П. Цесевича в організацію наукових досліджень змінних зірок в Україні

В. В. Голова. Внесок професора О. П. Лідова у відновлення роботи газового заводу та створення дослідної станції палива у ХТІ

В. О. Бандус. Розвиток ідей та дослідження загального машинобудування в одеському політехнічному інституті учнями і послідовниками В.О. Добровольського

М. В. Гутник. Професор Костянтин Олексійович Зворикін – один із фундаторів науки з технології матеріалів

М. В. Шевченко. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого

Н. О. Пасічник. Структура фінансово-правової науки періоду інституціоналізації фінансового права як самостійної наукової сфери

С. В. Лобенко. Становлення та розвиток геологічної наукової школи Харківського університету

Г. Г. Михайленко. Джерельна база дослідження життя та діяльності видатного українського інженера-будівельника О.І. Неровецького (1884-1950 рр.)

Рецензії та огляди

Ю. О. Каганов [Рец.]: Даниленко В. М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. К.: Інститут історії України НАН України. 2018. 278 с.

О. В. Набока. [Рец.]: Підберезних І. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії : партнерство в умовах сучасних викликів (1990 - початок 2000-х рр.) : монографія / І. Підберезних. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 475 c.

В. Г. Ціватий, А. Ю. Мартинов. Південна Азія кінця ХХ – початку ХХІ століття: геополітичний, безпековий, інституціональний, регіональний і політико-дипломатичний дискурси
[Рец.]: Горобець І. В. Процеси формування регіональної системи безпеки в Південній Азії (початок 1990-х – середина 2010 років): Монографія. – К.: Міленіум, 2017. – 418 с.

М. Г. Палієнко. Зберігаючи національну ідентичність
[Рец.]: Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991-2017 рр.). – Тернопіль ТНЕУ, 2017. – 608 с.

М. Г. Станчев [Рец.]: Мальшина К.В. Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941). Київ : ІУАД НАНУ, 2018. 552 с.

О. М. Маклюк, С. С. Черкасов. Пропаганда VS контрпропаганда: ретроспективний аналіз результатів дослідницького проекту «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі...»

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет