Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 50 (2018)

Вип. 50

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 50.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia : ZNU, 2018. – Vol. 50.

ЗМІСТ

CONTENTS

До сторіччя Української революції

Ф. Г. Турченко. Як у вітчизняну історіографію повернулася Українська революція. (Погляд із Запоріжжя)

А. Ю. Твердовський. Типологія державних утворень на українських землях періоду української національної революції 1917 – 1921 рр. (до 100-річчя проголошення української незалежності). Ч. 1.

Г. Ф. Турченко. Південь в період Української революції: націєтворення VS національна дезінтеграція

А. Бєлік. Реалізм та утопія в державотворчих концепціях В.Винниченка, в. Липинського, Д. Донцова

О. М. Ігнатуша. Церква в Українській революції 1917–1921 рр. як предмет сучасних історичних досліджень: підсумки двадцятилітнього досвіду вивчення проблеми

В. О. Доценко. Організації самооборони та інші єврейські військові формування у 1917-1921 рр.

О. Г. Шишко. Між законністю та терором: утвердження влади УНР у Херсонській губернії (березень-квітень 1918 р.)

А. В. Телегуз. Військовий конфлікт між Польщею та Росією у 1920 році: український погляд на проблему

В. М. Тлєуш. Плани територіальних перетворень доби Гетьманату та місце в них Катеринославської губернії

В. П. Футала. Військово-політична еміграція Української Народної Республіки у міжвоєнній Польщі: дослідження та інтерпретації польських істориків

Історія України

С. Р. Лях. Невідомий неп, або як запорізькі комуністи ледве непманами не стали

О. Ф. Штейнле. Німецьке питання в запорізькій декомунізації

В. М. Пекарчук. Державна етнокультурна політика та функціонування громадських об’єднань етноменшин України в інформаційному просторі періоду

В. І. Денисенко. Режим Віктора Януковича в дискурсі української науки

В. В. Михайлов. Проблема відродження історичної пам’яті в діяльності неформальних організацій південної України в роки перебудови

В. В. Сергієнко. Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності

Ю. О. Каганов. «Останкінський шприц» і український глядач: вплив телебачення на формування «радянської людини» (1950-ті – 1985)

А. В. Якубець. Відпустка та відпочинок на морі в умовах УРСР (середина 1950-х – середина 1960-х рр.): за матеріалами журналу «Перець»

В. М. Докашенко. Кадри профспілок у політичному вимірі «відлиги»

Г. Д. Клинова-Дацюк. Видавнича діяльність Української Вільної академії наук у Німеччині в 1945-1952 рр.

А. О. Сичевський. Духовенство древлеправославної церкви христової та інститут безпопівських духовних наставників на Житомирщині у 1945–1991 рр.: просопографічний портрет

О. Ю. Титаренко. Місце та роль художньої самодіяльності у культурному житті населення Донбасу в постокупаційний та повоєнний період (1943-1953 рр.)

Н. В. Калкутіна. Політична індоктринація іноземних військовополонених в таборах НКВС (МВС) (на прикладі таборів Півдня України)

В. Ю. Прокопов. Смерть в уявленнях та практиках українських повстанців Закерзоння (1943–1947 рр.)

V. Ilnytskyi. On the problem of Ukrainian-Polish cooperation in Karpatskyi krai of OUN (1943 – 1945)

С. П. Зубченко. Політика радянської влади у національному питанні в 30-40-х рр. ХХ століття: напрямки, форми і зміст

О. В. Степанчук. Роль Данила Штуля у культурно-духовному житті Волині в період нацистської окупації (1941–1944 рр.)

Н. М. Кузовова. Микола Федорович Чернявський: до біографії українського поета, письменника, громадського діяча та з нагоди 150-річчя з дня народження

А.В. Дзятковский. Деятельность инженера В.Д. Никольского в контексте создания Северо-Крымского канала

В. М. Буренков. Формування комуністичної еліти Дніпропетровщини у 1920-х – на початку 1930-х років

В. П. Ганзуленко. Римо-католицьке духовенство на Півдні України в 20-30-ті рр. ХХ ст.: Йосип Крушинський

К. Ф. Марквас. Досвід боротьби з туберкульозом на Півдні України у міжвоєнний період (за матеріалами Херсонщини)

З. Р. Вітенко. Еволюція підходів історичної науки щодо вивчення міжнародної діяльності українських профспілок у міжвоєнний період

Л. О. Цибуленко, Г. В. Цибуленко. Дихотомія партійно-радянського терору проти колишніх учасників добровольчих військових формувань як видової ідентичності уявної спільноти

О. В. Сахно. Зарубіжні кінокритики та преса ХХ століття про фільми О. Довженка

Л. І. Єпик, Н. М. Петренко. Ідеологічна складова у діяльності лікнепів Сумщини (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.)

М. М. Рогожа. Зникаючі села України як наслідок трансформаційних процесів радянської доби

О. В. Руда. Роль польського “Товариства школи людової” у розвитку приватного шкільництва в міжвоєнній Галичині

О. М. Білобровець. Мігрантський шлях польського населення українськими землями (1914-1918 рр.)

В. О. Левицький. Технічне становище легкої промисловості українських губерній Російської імперії в середині ХІХ – на початку ХХ століття

Історіографія. Джерелознавство

О. О. Маврін. Внесок М. П. Ковальського в розвиток теорії і практики польової археографії та архівної евристики у 1970-х роках

О. Л. Майборода. Волинське село у 60-80-х рр. ХХ ст. (історіографічний аспект)

О. А. Геча. Жінка та війна у мемуарах та оповіданнях її свідків й учасниць

В. Ю. Довганюк. Журнал «На казачьем посту» як джерело з вивчення козацького колабораціонізму в роки Другої світової війни

В. Ю. Іващенко. Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії

І. В. Савченко. Жінки та реалізація радянського емансипаційного проекту на сторінках газети «Червоне Запоріжжя» у 1920-х рр.

К. А. Петрова. Формування газетної періодики м. Олександрівська катеринославської губернії на початку ХХ століття

С. Ч. Мамоян. Фінансові реформи ІІ половини ХІХ ст. в Російській імперії: історико-історіографічна періодизація

О. Є. Ліхачова. «Журнал Министерства народного просвещения» про створення іменних благодійних стипендій

В. І. Мільчев. «Запорозькі клопоти» князя Г. Потьомкіна-Таврійського у світлі документів його похідної канцелярії (1783 – 1790 рр.)

В. М. Філас. Північне Причорномор’я у тиражній графіці останньої чверті XVIIІ ст. – початку ХІХ ст.

Всесвітня історія

В. Г. Ціватий. Історична традиційність і сучасні моделі римсько-католицької церкви: інституціоналізація та політико-дипломатичні реалії Італії

М. О. Шпак. Історія Голокосту: до питання формування колективної пам’яті у болгарському суспільстві

І. О. Шніцер. Словацьке питання в політиці демократичної партії (1944-1948 рр.)

В. І. Лущай. Варшавське повстання 1944 р. в контексті його передумов, причин та наслідків

А. Ю. Власова. Трансформація змісту «жіночого питання» у французькому суспільстві у середині XX ст.

В. В. Соловйов. Криза матеріального забезпечення в Румунії як один із чинників колапсу російської державної системи (лютий – березень 1917 р.)

Н. О. Пасічник. Діяльність державних діячів Російської імперії у сфері фінансового управління в епоху «Великих реформ»

Я. В. Пилипчук. Волоські кнезати в історії Східної та Південно-Східної Європи

Рецензії

С. М. Борчук. ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ПРАВОБЕРЕЖНИХ МІСТ [Рец.]: Герасимов Т.Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія : монографія / Т.Ю. Герасимов. – Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. – 436 с.

О. М. Ігнатуша, А.Є. Ігнатуша. [Рец.]: Українська революція 1917–1921 рр. на Придніпров’ї : збірник документів і матеріалів / Державний архів Дніпропетровської області ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Н. Л. Юзбашева ; ред. Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – 372 с.

С. Г. Іваницька [Рец.]: Слобожанщина в 1917 – 1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.) / Редкол.: Ю.О. Нікітін (голова), В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов, С.І. Дегтярьов. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 188 с.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет