Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 49 (2017)

Вип. 49
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини художника Сергія Шендеровського «В пошуках втраченого знання про себе» (публікується з дозволу автора)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 49. – 298 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2017. – Vol. 49. – 298 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Історія України

Гавриш І. В. Боротьба духовенства і вірних Станиславівської єпархії за легалізацію української греко-католицької церкви (1985–1989 рр.)

Каюк А. О. Розкриття історичної правди про жахи сталінської репресивної машини в журналі «Огонек» (1986–1991 рр.)

Каганов Ю. О. Вища школа як середовище ідеологічного виховання «нової радянської людини» в Україні (друга половина XX ст.)

Сацький П. В. Будівництво Верхньо-Інгулецької і Нижньо-Інгулецької систем зрошування Півдня України і закладення перспектив господарського освоєння Півдня України і північних районів Криму (1950–1953 рр.)

Орлянський В. С. Німецька окупаційна влада як симбіоз нацистської і комуністичної систем

Спудка І. М., Турчина Л.В. Система адміністрування як засіб реалізації планів нацистів на окупованій території

Ільницький В. І. Протиповстанська боротьба у Карпатському краї ОУН (1945–1954): чекістсько-військові операції як засіб придушення українського визвольного руху

Усиков О. О. Відбудова промисловості Миколаївщини в 1944–1950 рр.

Подобєд О. А. Переміщені українці повоєнної Західної Німеччини та формування культурної пам’яті

Kravchuk L. V. Prerequisites, objectives and forms of Soviet education in Ternopil region of Western Ukrainian September 1939 – june 1941

Бабюк Л. Я. Медицина у повсякденному житті жіноцтва радянської України в роки непу (1921–1927)

Ігнатуша О. М. Місце Півдня України у становленні вітчизняного протестантизму (кінець ХVІІІ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.)

Савчук Т. Г. З’їзд духовенства та мирян Миколаївської єпархії Синодальної церкви (22-23 липня 1927 р.): анатомія церковного життя

Чучалін О. П. Адміністративний апарат Київської єпархії Російської православної церкви у 1920–1930-х рр.

Єпик Л. І. Формування україномовного простору на Сумщині на початку 20-х років ХХ ст.

Ігнатуша Г. О. Культурологічна сфера творчої діяльності Олександра Воронина: реконструкція за матеріалами родинної бібліотеки Вараввів-Ворониних

Бежук О. М. Освітня та популяризаційна праця О. Левицької в товаристві «Просвіта»

Салата Г. В. Життя та діяльність вченого-механіка М.М. Філоненка-Бородича (1885–1962 рр.): формування наукового та інженерного світогляду

Тарасенко О. О. Школа істориків університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Олександра Івановича Ставровського (1811–1882)

Падалка С. С. Суспільний менталітет як чинник зловживань хабарництвом на Правобережній Україні у другій половині XIX – на початку XX століття

Черемісін О. В. Державна та земська фінансова допомога міському самоврядуванню Півдня України протягом XIX – початку XX ст.

Сердюк І. О. Принципи ім’янаречення дітей в суспільстві Гетьманщини

Саричев В. Д. Запорозька чайка та питання класифікації

Якубовська О. З. Обробка та використання деревини населенням українського Прикарпаття у VIII–X ст.

Олійник Г. О. Типологічні ряди скляних та кам’яних прикрас з жіночих пізньосарматських комплексів

Петрушко Л. А. Смуток і плач у старозавітних текстах як джерело ціннісних орієнтирів

Всесвітня історія

Ковальков О. Л. Афганістан і афганська війна очима радянських “афганців”

Давлєтов О. Р., Саламаха І. В. Трансформація поглядів «батьків Реформації» стосовно євреїв (чи можна вважати Мартіна Лютера «теологом Голокосту»?)

Салата О. О. Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр.

Михайлюк М. В. Нацистський табір знищення Собібор

Шніцер І. О. Мілан Годжа та його проект федерації в Центральній Європі

Ганський В. О. Організація відпочинку населення у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.)

Соловйов В. В. Румунське питання на петроградській конференції союзних держав (січень-лютий 1917 р.)

Білоножко С. В., Ємельянова К. О. Смарагдовий Острів за океаном: ставлення американців до ірландських мігрантів у ХІХ ст. (на основі американських карикатур)

Ціватий В.Г. Грузинський ренесансний гуманізм і традиції європейської ідентичності доби відродження: політико-дипломатичні погляди Шота Руставелі

Мілютін С. Ю. Римсько-візантійські відносини під час правління Ісаврійської династії

Історіографія. Джерелознавство

Шауренко А. В. Історія повсякденності: від європейського досвіду до вітчизняних практик

Доценко В. О. Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями

Терно С. О. Критичне розмірковування: виникнення, розвиток та свобода волі

Приймак О. М. Проблема періодизації в історіографії історії соціальної роботи

Слободянюк М. А. Стан і перспективи сучасної вітчизняної історіографії антифашистської боротьби ОУН-УПА

Суховерська І. І. Образ жінки в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії

Нестеренко Л. О. “<...> Сейчас мне лучше жить чем тебе мамо на Украине <...>”. епістолярій остарбайтера Б. про життя в Німеччині у 1942–1943 рр.

Нефьодов Д. В. Відображення історії робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1964 рр.) в радянській науковій літературі перебудовчого періоду (1985–1991 рр.)

Китиченко Т. С. Роль новацій західноєвропейських учених у розробці істориками підросійської України джерелознавчої методики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Смерека Б. В. Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI–XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): інвентарі

Чернятинська Ю. Г. Теоретико-методологічні засади експертизи цінності документів в електронній формі

Історія науки і техніки

Чубрей О. С. Основні наукові ідеї та напрями економіко-географічної школи в Чернівецькому університеті

Блажевич Н. О. Г.М. Добров и В.М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика

Бей Н. О. Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва легкових автомобілів на Запорізькому автомобілебудівному заводі у другій половині хх – на початку ХХІ століть

Грушицька І. Б. Одеська астрономічна обсерваторія в роки повоєнної відбудови

Коваленко С. Д. Колективні досліди як передвісники появи вітчизняної колгоспної дослідної справи у 30-х роках ХХ століття

Сомик О. М. Історія становлення музичного інструменту класична гітара в контексті європейської музичної культури

Грінченко Т. Д. Історія виникнення та становлення професії піаніст-концертмейстер

Шульга В. П. Розвиток теорії добору та підбору тварин у науковому доробку професора М. А. Кравченка

Хроніка

Дєдков М. В. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

Лисенко О. Є., Падалка С. С. [Рец.]: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. А.Г. Бульвінського. – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с.

Троян С. С. Російсько-українські відносини радянської доби: становлення і еволюція 1919–1929 рр. [Рец.]: Сокирська В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.) : адміністративно-територіальний та політико-економічний дискурс : монографія / В. Сокирська; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: Сочинський, 2017. – 568 с.

Наші автори

Copyright © 2014 Запорізький національний університет