Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 48 (2017)

Вип. 48
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Вадима Столярова "Пізнання істини" (публікується з дозволу автора)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 48. – 318 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2017. – Vol. 48. – 318 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Історія України

Турченко Ф. Г. Світлина «Комбат»: міф і реальність. (науково-популярний нарис) (продовження)

Доценко В.О. Цивілізаційно-державний вибір розвитку Північно-Східної Русі у другій половині ХІІІ ст.

Смерека Б. В. Населення ліквідованих сіл на території Яворівського полігону (XVI – перша половина ХХ ст.)

Барсук Е. Е. О православной историографической традиции на белорусских и украинских землях в XVII – XVIII вв.

Черкашина О. В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.)

Малащук О. С. Розвиток та становлення виноградарства на Півдні України в другій половині XІХ століття

Макарець С. В. Стан розвитку тютюнової галузі полтавської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Любич О. А. Промислове виробництво та обробка шовку в козацьких та поміщицьких господарствах Чернігівської губернії в ХІХ ст.

Нікітенко А. І. «Я розів’ю, я наведу її на розум!»: шлюбні ідеали та стратегії у середовищі народолюбної інтелігенції наддніпрянської України другої половини ХІХ ст.

Щербак С. І. Садибні художні колекції в дворянських родинах Харківщини у ХІХ – на початку ХХ ст. як вид інтелектуального дозвілля

Яковенко Г. Г. Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва

Ложешник О. С. Повернення задунайських козаків в межі Російської імперії на початку ХІХ ст.

Романченко В. В. Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку ХХ ст.

Колин А. И., Стыкалин А. С. К истории отъезда Ивана Халиппы из Кишинева в Бердянск в 1910 г. Из переписки И. Халиппы с митрополитом Арсением (А. Стадницким)

Вільчинська Н. П. Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств «Січ»)

Білобровець О. М. Суспільно-політичні впливи на орієнтацію польської суспільної думки в Україні у вирішенні національного питання (1914-1917 рр.)

Цепков Д. О. Діяльність місцевих органів влади Харківської губернії у галузі українізації шкільної освіти (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Турченко Г.Ф. Махновський рух і українська ідея

Попов В. Ж. Між двох вогнів: міські обивателі в умовах бойових дій громадянської війни 1917-1920 рр.

Тютенко Р. В. Офіцери і суспільно-політичні виклики на тлі революційних процесів в Україні в 1917 р.

Коцюк В. Д. Політична діяльність “Просвіт” Правобережної України у 1917-1918 рр.

Білай Ю. В. Державоохоронні органи білого руху та українські культурні організації на Півдні України (1918-1920 рр.)

Міронова І. С. Службовці поштового зв’язку в українській революції 1917-1921 рр.

Шишко О. Г. Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 р.: причини та наслідки

Матухно Ю. О. Проблема класифікації радянських свят у перше пореволюційне десятиліття

Олійник М. П. Реалізація соціальної політики більшовиків на поділлі в роки непу

Штейнле О. Ф. Економічна модель сталінізму та «тінізація» радянського суспільства

Ігнатуша Г. О. Громадський компонент творчості Олександра Воронина: реконструкція за матеріали родинної бібліотеки

Стельникович С. В. «Між двох вогнів»: настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.)

Тішин О. В. Особливості адміністративно-територіального устрою Півдня України під німецьким цивільним управлінням (1941–1944 рр.)

Кязимова Г. Х., Дзинглюк О. С. Румунська окупаційна влада та населення Одеси: трансформація соціально-психологічних відносин 1941–1944 рр.

Касьянова Н. М. Політика переселення щодо українського селянства (1940–1960-ті рр.)

Мочкін С. А. Пам’ятки сакральної архітектури Ровенської області наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років

Шелемей Т. В. Громадсько-політична діяльність Михайла Гориня в 1961–1965 рр.

Таранець С. В., Печорін О. М. Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60-80 рр. XX століття)

Тищенко Ю. А. Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення

Грушева Т. В. Протестантська модель життєвого успіху через призму української духовної традиції

Войтович Н. М., Гримак О. Я. Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму

Швидкий С. М. Народна медицина як складник етнокультурної спадщини українців

Зінченко А. Л. Дегуманізація соціяльних відносин і «гуманітарна» політика правлячих груп Донецького краю

Іващенко М. М. Молодіжна преса регіонів України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: статистичні показники та якісне наповнення

Історіографія. Джерелознавство

Маслак В. І. Уявлення українського козацтва про південні та східні кордони українського світу XVI – початку XVIII століття: еволюція історіографічного образу

Скороход О. В. Історія вивчення державної політики щодо включення Півдня України до внутрішнього ринку Російської імперії дореформеної доби

Левчук О. В. Дозвілля у повсякденному житті киян початку ХХ ст. (за матеріалами місцевих газет)

Нефьодов Д. В. Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми (1946–1964 рр.)

Гаврилюк О. Н. Збереження української культурної спадщини у міжвоєнній Польщі: джерельна база

Рогожа М. М. Щоденники Василя Симоненка як джерело дослідження витоків українського шістдесятництва

Слободянюк М. А. Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивченні історії Руху опору в Україні

Всесвітня історія

Мілютін С. Ю. Антична й ранньохристиянська філософська спадщина як складник ідейної аргументації іконоборців та захисників ікон

Димидюк Д. А. Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст.

Ціватий В. Г. Флорентійська школа дипломатії доби середньовіччя: інституціональний і політико-гуманістичний портрет Джованні Боккаччо (1313-1375)

Чередніченко О. В. Житлові умови в англійському місті XIV-XV ст.

Котляров П. М. Філіп Меланхтон між гуманізмом і Реформацією: проект реформи школи Нюрнберга та її пріоритети

Казакевич О. М. Мовна асиміляція корінних народів британських островів у ХІХ ст.

Потапова О. Б., Устименко А. С. Роль концепції «чехословакізму» у формуванні чехословацької нації

Михайлюк М. В. Нацистський комплекс таборів «Треблінка»: життя і смерть поруч

Гончаренко А. В. Еволюція міжнародної політики США щодо В’єтнаму, 1961–1963 рр.

Буглай Н. М. Польсько-російські відносини на початку ХХІ століття

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет