Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 47 (2017)

Вип. 47
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Володимира Щербина (публікується з дозволу автора)

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 47. – 354 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2017. – Vol. 47. – 354 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Турченко Ф. Г. Світлина «Комбат»: міф і реальність (науково-популярний нарис)

Історія України

Пустовалов С. Ж. Інтерпретація типів металевих ножів і їх розподіл за культурами епохи ранньої бронзи Степової України

Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.: особливості правового статусу

Бойчук Я. А. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Рошко К. М. Зміни етнічного складу населення на території Південної України (кінець ХІХ ст. – 1920-ті роки)

Качан Ю. В. Селянська сім’я і волосне судочинство Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Романченко В. В. Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку ХХ ст.

Мельничук І. А. Історичний досвід «першої хвилі» української сільськогосподарської кооперації середини ХІХ ст. в контексті сучасних проблем сільського виробника

Дорошок Н. А. Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база

Кохан О. О. Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII – середині ХІХ ст.

Левицький В. O. Розвиток галузей легкої промисловості на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Войчун Ю. І. Відносини чехів-колоністів з представниками місцевого населення на території Волинської губернії

Мясникова А. С. Діяльність муніципальної влади Харкова у період Першої світової війни

Куцик Р. Р. Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр.

Герасимов Т. Ю. Благодійництво як індикатор суспільних настроїв у містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.)

Світич К. С. Особливості праці сестер милосердя Всеросійського земського союзу в період Першої світової війни

Мельник Р. П., Мельник В. М. Громадсько-політична діяльність братів Окуневських у житті Східної Галичини (1914-1920 рр.)

Костишин Е. І., Шеремета О. М. Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри

Тарасенко Л. Б. Селянські промисли як одне з джерел стороннього заробітку селянства Донбасу в 20-і рр. ХХ ст.

Гуменний С. Л. Основні категорії нелегальних мігрантів на українському відрізку радянсько-польського кордону в 20-30-х рр. XX століття

Лапченко А. С. Аналіз участі сільського жіноцтва в промислах на Харківщині в роки непу

Грушева Т. В., Рябчевська А. Р., Сєдєнкова А. С. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст.

Висовень О. І. Подвійні стандарти тоталітарних режимів у релігійній сфері (кін. 1930-х –1940-ті рр.)

Славич Є. В. Селянство Донбасу під час голоду 1930 р.

Доценко В. О. Репресії проти учасників єврейського аграрного руху другої половини 1930-х рр. в Україні

Кицак Б. В. Система охорони здоров’я на території генерального округу «Дніпропетровськ» (1941–1943 рр.)

Скіра Ю. Р. Взаємовідносини монахів Святоуспенської Лаври Студійського Уставу з євреями села Унева напередодні Голокосту

Лукіянчук В. Ю. Сінті та роми в умовах тоталітарного нацистського режиму

Чорній Г. В. Ліквідація неписьменності та малописьменності у середовищі жіноцтва на території Львівської області в перший повоєнний рік

Янюк І. Ф. Відновлення функціонування парцеляційного товариства "Земля" у перші повоєнні роки

Титаренко О. Ю. Відновлення та розвиток радіомовлення на Донбасі в період повоєнної відбудови (1943-1953 рр.)

Буренков В. М. Формування соціально-політичних зв’язків Л. Брежнєва в Україні (1930–1950-ті рр.)

Штейнле О. Ф. «Чужі товариші»: проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950–1980-ті рр.)

Сацький П. В. Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950-1953 рр.)

Шуст Т. С. Cтворення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Івано-Франківщини (Станіславщини) у 1945-1955 рр.

Стрільчук А. В. Конструювання образу заходу у радянських жіночих журналах (1960-1980-ті рр.)

Жулканич Н. М. Стан медичного обслуговування сільського населення Закарпаття (др. пол. 1940 – поч. 80-х рр.)

Михайлов В. В. Політична діяльність крайових організацій НРУ на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр.

Сирцова О. М. Допомога населення воїнам, членам їх сімей та постраждалим особам на Запоріжжі у 1914-1916 та 2014-2016 рр.: порівняльний аналіз

Історіографія. Джерелознавство

Смерека Б. В. Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку

Петренко І. М. Громадсько-просвітницька діяльність історика Віри Жук (1928-2008)

Білик Н. І. Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам'яті

Бездрабко В. В. Документознавчі погляди Андрія Введенського

Чучалін О. П. Київська єпархія в умовах наступу держави на православну церкву в Україні 1920–1930-х рр.: джерелознавчий аспект

Скороход О. В. Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія

Носа Б. М. Історія розвитку туризму на Закарпатті (кін. XIX – поч. XXІ ст.): короткий історіографічний огляд

Неклюдов Є. Тіньова економіка в Україні у вітчизняній історіографії

Іваневич Л. А. Народний стрій українців буковинського поділля : специфіка класифікації

Слободянюк М. В. Періодизація процесу зародження та розвитку військової нарукавної емблематики

Всесвітня історія

Сорока А. О. Обставини і трактування смерті Мітрідата Vi Евпатора: від джерел античної доби до «De Civitate Dei» Августина Блаженного

Козак О.В., Самойленко Н.І. Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення

Мілютін С. Ю. Ікона як феномен християнської теорії пізнання і візантійської естетики у доіконоборський період

Погребенник А. І. Інквізиційні гоніння й репресії у Лангедоці в ХІІІ-ХІV ст.

Звягіна О. М. Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507-1515 рр.

Ціватий В. Г. У витоків формування зовнішньої політики і моделей французької, італійської та іспанської дипломатії доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): проблеми інституціонального розвитку

Ндуму Є. К. Колоніальна політика Франції в Екваторіальній Африці (1839-1960 рр.): на прикладі Габону

Лагіш Р. С. Особливості канонічно-правового статусу католицької церкви візантійсько-слов’янського обряду в східних воєводствах Польщі (1923–1937 рр.)

Марцинюк М. П. Еволюція португальської імміграційної політики після вступу у Європейський Союз (1986-2006 роки)

Кавунник А. Л. Принципи ініціативи європейського союзу «Східне партнерство» в контексті взаємодії з країнами-партнерами

Удовік В. В. Українсько-японське співробітництво у сфері ядерної безпеки: основні напрямки та підсумки 30-річної співпраці

Історія науки і техніки

Грушицька І. Б. Внесок одеських астрономів у реалізацію програми досліджень міжнародного геофізичного року (1957-1958)

Ляшуга І. Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України

Мініна І. С. Київський період життя та наукової діяльності академіка С. М. Ямпольського (1965-1998 рр.)

Рецензії

Іваницька С.Г. [Рец.]: Василь Хижняков. Чернігівська старовина / підготов. до друку і вступ. ст. О.Б. Коваленка, А.Л. Курданова, О.Я. Рахна. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. – 352 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет