Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 46 (2016)

Вип. 45
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Юрія Фомічева "Натюрморт з серії "Магістраль"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 46. – 406 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2016. – Vol. 46. – 406 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

М.О. Фролов. НА ПОШАНУ ПРОФЕСОРА ФЕДОРА ГРИГОРОВИЧА ТУРЧЕНКА

Давня та нова історія України

Ющенко П. А. Інститут влади князя на Русі в ІХ-ХІ ст.

Єльников М. В. Городище “Кінські води” у писемних джерелах XVII – XX ст.

Паславська Н. О. Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст.

Мацьков О. М. Контакти І. Виговського з кримським ханством у 1659-1664 рр.: причини, зміст, наслідки

Дідик С. С. Розвиток сільського господарства на території Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.)

Маслійчук В. Л. “Друга Малоросійська колегія” та освітні ініціативи 1765–1780 рр.

Сердюк І. О. Статевий склад дитячого населення Гетьманщини за даними генерального опису 1765-1769 рр.

Черемісін О. В. “Нова Україна”: модернізаційні та урбаністичні процеси Півдня України в кінці XVIII – початку XX століть

Дегтярьов С. І. Історія бюрократії російської імперії ХVIII – першої половини ХІХ ст.: огляд сучасної російської історіографії

Мальченко О. Є. Гармати українського виробництва з альбому трофейної артилерії Ф. Я. Телотта початку XVIII ст.

Задунайський В. В. Незвична військова служба кубанських козаків кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі козака Захара Логвиновича Ніжинця)

Боярчук А. В. Православне духовенство Волині: особливості формування (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.)

Кліш А. Б. Ставлення християнських суспільників до еміграційних процесів у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Винарчук Т. В. Росіяни та імперське панування в уявленнях українських селян наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Швидкий С. М. Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської України ХІХ – початку ХХ ст.

Пасічник Н. О. Розвиток фінансово-правової науки у Новоросійському університеті (1865–1907 рр.)

Романченко В. В. Соціальні деструктивні тренди у реаліях міського простору півдня України другої половини XIX – початку ХХ ст.

Ковальова Ю. В. Передшлюбні експертизи на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Красько О. І. Межі приватного та публічного життя в мемуарах та усних спогадах вихованців Харківського університету другої половини ХІХ – другої половини ХХ ст.

Сандурська О. В. Одеські маяки: історія створення та перспективи розвитку

Новітня історія України

Турченко Ф. Г. Як створювалися перші підручники з історії України

Магась В. О. Діяльність братства самостійників у підросійській Україні у 1914 – лютому 1917 рр.

Слободян С. О. Діяльність А. В. Луначарського на посаді наркома Просвіти у перші роки радянської влади

Сніда Є. О. Катеринославська єпархія російської православної церкви в 1917–1919 рр.: проблеми соборноправності та українізації церковного життя

Ігнатуша О. М. Джерела історичних реконструкцій державно-церковних відносин в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.

Лізавенко Г. І. Зародження кінематографу в Одесі

Сахно О. В. “Міг би працювати сто літ, коли б не заважали…”: О. Довженко і радянський кінематограф

Петрів Н. Я. Видавничо-освітня діяльність євангельсько-баптистських громад на теренах західної України у 20–30-х рр. XX ст. як складова місійної діяльності

Оліцький В. О. Позазаконні методи отримання показів свідків у справах проти духовенства Сумщини у 1936–1938 рр.

Лукашів В. Я. Проблемні аспекти взаємовідносин “Товариства ім. М. Качковського” з польською окупаційною владою (1919–1939 рр.)

Яворський А. А. Політика керівництва Чехословаччини щодо українських емігрантів та їх професійних об’єднань у 20–30-х рр. ХХ ст.

Єпик Л. І. Кадрове та матеріальне забезпечення курсів лікнепу на Сумщині у 20-і рр. ХХ ст.

Оніпко Т. В. Взаємозв’язки українських і закордонних кооператорів: досвід 1920-х років

Руда О. В. Діяльність кураторії львівського шкільного округу у 1921–1939 роках

Ігнатуша Г. О. Громадсько-релігійна діяльність Олександра Воронина (1926–2013 рр.) як предмет історичного дослідження

Турчина Л. В., Спудка І. М. Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження

Твердовський А. Ю. Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 3

Шугальова І. М. Запорізький будинок немовляти: конвеєр смерті в центрі індустріального міста

Мільчев В. І. Між двох диктатур: першоджерела про витоки переселенської активності болгарського населення Таврії в роки другої світової війни

Саламаха І. В. Протестантські церкви України в роки Другої світової війни

Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941 рр.)

Кузовова Н. М. Партійний архів херсонського обкому КП(б)у – КПУ в 1944–1950-х рр. та створення радянської міфології

Кицак Б. В. Стан медичної галузі на території райхскомісаріату “Україна” у 1941–1943 рр. (за матеріалами окупаційної преси)

Ільницький В. І. Участь іноземців у визвольному русі на теренах карпатського краю ОУН (друга половина 1940-х рр.)

Стасюк О. Й. Особливості підготовки радянських виборчих кампаній у західноукраїнських областях у повоєнний період (1946-1947 рр.)

Кульчицька О. В. Україна в ООН на шляху формування незалежності

Кропивко О. М. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю в першій половині 1950-х рр. (на прикладі голосіївських вузів м. Києва)

Богатирчук К. О. Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

Кіндрачук Н. М. Боротьба радянської влади з ідеологією “українського буржуазного націоналізму” в історичній науці УРСР протягом 70-х рр. ХХ ст.

Кононенко В. В. Демографічні процеси серед єврейського населення Поділля у другій половині ХХ століття

Сидорович О. С. Вирішення продовольчої проблеми в 1960–1980-х рр.: місце і роль споживчої кооперації УРСР

Турченко Г. Ф. Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України

Грушева Т. В. Громадянська та національна ідентичність пізніх протестантів у сучасній Україні

Лановюк Л. П. Тематичні села, як місця пам’яті та чинники політики пам’яті: еволюція зарубіжного і вітчизняного історичного досвіду (1990-2000-і роки)

Терно С. О. Критичне мислення: динаміка та сфера застосування

Всесвітня історія

Фролов М. О. Українсько-чорногорські відносини: десятиріччя здобутків і подолання проблемних питань (2006-2016 рр.)

Мілютін С. Ю. Армія в іконоборській політиці візантійських імператорів

Звягіна О. М. Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр.

Ціватий В. Г. Зовнішньополітичний концепт і модель дипломатії Шарля Моріса де Талейрана-Перігора (1754-1838): історико-інституціональний контекст

Левчук І. С. Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій

Мальшина К. В. Роль словенської народної партії в укладенні конкордату та конкордатська криза (1930-1937 pр.)

Козак О. В. Етнічні меншини у трансформаційних процесах в Центральній та Південно-Східній Європі

Руда В. В. Історичний контекст інтеграційних процесів західноєвропейських країн в галузі зовнішньої політики та політики безпеки

Рецензії

Митрофаненко Ю. С. [Рец.]: Турченко Ф.Г. Україна – повернення історії: генеза сучасного підручника / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза, 2016. – 104 с.

Цвілюк С. А. [Рец.]: Савченко В.А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903–1929 рр.: історичний аспект та політична практика / В.А. Савченко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2017. – 410 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет