Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 45 (2016)

Вип. 45
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
канадського художника Роберта Гонсалвеса "Towers of Knowledge"

ТОМ 1

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 1. – 326 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2016. – Volume 45. – Number 1. – 326 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Давня та нова історія України

Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина XVII ст.)

Смерека Б. В. Золочівський комплекс у Львівській землі Руського воєводства: власники, територія і населення у XVI ст. (за даними фіскальних джерел)

Мальченко О. Є. Зйомні порохові камери: морфологія і практичне використання

Пасічняк О. М. Гайдамацьке “Разглашение” 1750 року

Аргатюк С. С. Початок освоєння Очаківської області у 1789-1793 роках

Ганул А. М. Майновий стан Івана Хорвата в Новій Сербії

Гузенко Ю. І. Гибель капітану 2-го рангу І.Р. Остен-Сакена 20 травня 1788 р.: спроба реконструкції подій

Бірьова О. Ю. Складові частини садибних ансамблів Слобожанщини

Волос О. В. Соціально-економічна діяльність представників родини Ерделі

Тацієнко В.С. Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст.

Буравченко Р. В. Еволюція розвитку технічного обладнання і технології виробництва цукроварень на території України під час переходу від мануфактурного до фабрично-заводського виробництва (сер. XIX ст.)

Герасименко О. В., Шевченко В. М. Еволюція земельної власності в Чернігівській губернії (1861–1914 рр.)

Верховцева І. Г. “Порадившись між собою, одноголосно приговорили...”: практика проведення сходів і становлення правосвідомості та самоврядування селян в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Мельник І. С. Навчальний процес у повсякденному житті студентства України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Тарасенко О. О. Спогади про професора Павлова (школа істориків університету св. Володимира)

Нарадько А. В. Благодійна діяльність як чинник розвитку вітчизняної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Жванко Л. М. Полонія Харкова ХІХ – початку ХХ століття на сторінках польськомовних біографічних словників

Гончарова Н. О. Церковний аспект дворянської благодійності в Херсонській губернії

Михайлов О. І. Формування позико-ощадних товариств на території Бессарабії

Прокоп Ю. В. Єврейське купецтво Одеси у першій половині XIX ст.: походження та економічна діяльність

Замуруйцев О. В., Жиряков О. Ю. Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Щербак С. І. Театральне мистецтво як вид інтелектуального дозвілля дворянства Харківщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Крижанівський В. М. Микола Опанасович Пашковський (1856–1923): єлисаветградський освітянин та громадський діяч

Байдак М. С. Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників

Шевченко А. В. Громадсько-політичні погляди та діяльність В.І. Гошкевича (1860–1928)

Новітня історія України

Турченко Ф. Г. Як створювалися перші підручники з історії України. Ч.1

Опацький І. Ю. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (за матеріалами щоденника П. Ф. Курінного)

Шаравара Т. О. 1919-й рік у долі полковника генштабу УНР Миколи Капустянського, або найскрутніші віхи життя

Твердовський А. Ю. Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 2.

Глушко Ю. C. Основні тенденції розвитку моди радянської України 20–30-х рр. ХХ ст.

Ковальова Ю. В. Сімейні історії південноукраїнського регіону переломної доби (досвід інтерпретації селянських щоденників першої третини ХХ ст.)

Букрєєв Т. Б. Досвід подолання дитячої безпритульності у другій половині 20-х років ХХ ст. на Півдні України (за матеріалами Херсонщини)

Лукашів В. Я. Радянський чинник в діяльності “Товариства ім. М. Качковського” у Західній Україні в міжвоєнний період

Дзира О. І. Комуністичний рух українців в Канаді у міжвоєнний період

Тахтаулова М. Ю. Класифікація адресних урбанонімів радянського Харкова за джерелами номінації

Новак-Голубєва Ю. В. Молокани на Житомирщині у 1920-х рр.: характеристика в межах Волинського округу

Проценко В. В. Діяльність освітянської профспілки у вищій школі в УСРР у 1920-х рр.

Єпик Л. І. Методичне забезпечення діяльності курсів українознавства на Сумщині (поч. 20-х рр. ХХ ст.)

Романець Н. Р. “Куркульська операція” 1937–1938 рр.: особливості проведення на Дніпропетровщині

Балицька А. В. Відновлення діяльності Київської фельдшерсько-акушерської школи після звільнення столиці від німецьких окупантів та у перші роки повоєнної відбудови (1944-1949 рр.)

Кравчук Л. В. Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю (вересень 1939 – червень 1941 рр.)

Худіш П. М. Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944–1945 рр.)

Терещенко Т. В. Стан житлового будівництва в сільській місцевості у 1945–1950 рр. (на матеріалах Центральних областей України)

Тєвікова О. В. Ретроспективний аналіз шлюбно-сімейних відносин в українському суспільстві періоду 50–60-х років ХХ ст.

Марчук О. А. Зміни в організації навчально-виховної роботи вчителів у школах як наслідок реформування середньої освіти в Україні середини ХХ ст.

Павленко Ю. О. Суспільно-політичне життя на Миколаївщині “застійної” доби (1965-1984 рр.)

Сидорович О. С. Присутність споживчої кооперації в містах УРСР у повоєнний період

Журавльов Я. О. Радянська торгівля та побутове обслуговування: відображення проблем галузі у листах громадян до ЦК КП України (1965-1985 рр.)

Паска Б. В. “Репортаж із заповідника імені Берії” Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі

Алексєєв С. В. Розвиток приватної торгівлі та внутрішнього ринку в пострадянській Україні (1991-2005 рр.)

Рецензії

Сапожников І. В. [Рец.]: Постернак В. Исмаил Гечиди : Монография / Валерий Постернак. – Харьков, 2015. – 208 с.

Жванко Л. М. [Рец.]: Силка О. З. Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Монографія. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 574 с.

Бармак М. В. [Рец.]: Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.). Монографія / Лілія Іванівна Шологон. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2015. – 460 с.

Криськов А. А. [Рец.]: Галатир В.В., Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади Гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.). Монографія / Віталій Вікторович Галатир, Віталій Станіславович Лозовий. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 380 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

ТОМ 2

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 2. – 272 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2016. – Volume 45. – Number 2. – 272 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Джерелознавство. Історіографія. Етнологія

Ліхачова О. Є. Особливості дослідження історичних джерел при вивченні інтелектуальної біографії О.І. Георгієвського

Сидорова О. М. Шевченкознавчі студії Володимира Міяковського

Крот В. О. Мемуари Євгена Чикаленка як джерело з історії українського суспільства часів Першої світової війни

Бежук О. М. “Ти мені одинокий лишився…”: ґендерний епістолярій О. Левицької та Д. Басараба у період Великої війни

Романюк Н. Й. Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.)

Яковенко Г. Г. Просопографічний аналіз діловодних джерел з історії домашньої освіти (1839–1857) (на прикладі Одеського навчального округу)

Мусіяченко О. С. Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Шкода Н. А., Крилова А. М. Історія українського драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз

Панарін О. Є. Старообрядницька міграція на сторінках єпархіальної періодичної преси

Орлов В. М. Релігійний фактор в житті кримськотатарської мусульманської спільноти України ХІХ – першої половини ХХ століття: сучасна українська історіографія

Зеленяк О. М. Міфологема “Гуляйполе – махновський край” в усних наративах мешканців Південної України

Гудзь В. В. Початковий етап дослідження колективізації та “продовольчих труднощів” 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями

Матвійчук Н. В. Вплив церкви на українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася

Нефьодов Д. В. Діаспорна історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.): аналіз спогадів сучасників та політв’язнів

Рудюк А. В. Теоретичні проблеми територіальної та муніципальної геральдики на сторінках віснику українського геральдичного товариства “Знак”

Священко З. В. Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в радянській історіографії

Васильчук В. М., Павленко М. І. Особливості відображення вербування цивільного населення на примусову працю до Німеччини під час другої світової війни у споминах селян Півдня України

Борщик Я. В. Спогади про Волинську трагедію: спроба верифікації джерел усної історії

Шологон Л. І. Громадсько-політична періодика русофільського спрямування (1861–1914 рр.): джерелознавчий аспект

Скоков О. Д. Верхній замок у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століття

Ріжняк Р. Я. Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки)

Ярова А. В. Традиційне житло Чернігово-Сіверщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Воробєй О. В. Верхній одяг як елемент народного вбрання в першій половині ХХ ст. (на матеріалах Поділля)

Триняк Л. В. Ксаверій Мрочко як видатний дослідник традиційної культури Покуття

Всесвітня історія

Гуменний В. Л. Храм Марса Месника (Templum Martis Ultoris) та офіційна пропаганда східної політики Риму в епоху Августа

Мілютін С. Ю. Проблема впливу ісламу на візантійське іконоборство

Ціватий В. Г. У витоків італійської дипломатії доби відродження: політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265–1321)

Кушнарьова М. Б. Мистецькі професії та цеховий устрій італійського міста доби раннього Ренесансу

Макаревич А. С. Значення імаретів в системі вакфу Османської імперії в XIV-XVII століттях

Яцків О. Я. Внутрішній устрій монастирів згромадження сестер святого Фелікса з Канталісійо (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Дорофеев Д. В. Ратификация Конституции США в штате Виргиния: внешнеполитическая проблематика

Білоножко С. В., Ємельянова К. О. Педді проти Джона Буля: стереотипи сприйняття ірландців в Великобританії ХІХ-ХХ ст.

Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: оцінки радянської історіографії (друга половина 1930-х – 1980-ті рр.)

Савчук Г. В. Томаш Масарик і конституційні процеси в Чехословаччині

Яковенко Ю. Л. Сільськогосподарська концесія “Крупп-Манич” у СРСР (1920 – початок 1930-х років)

Орленко О. М. Радянська податкова політика в роки непу в Ленінграді: висвітлення в писемних джерелах

Сергієнко Я. Ю. Основні вектори зовнішньої політики Об’єднаної Німеччини за часів правління урядів Гельмута Коля та Герхарда Шредера: спроба порівняльного аналізу

Сулейманов Е. М. Формування законодавчої бази “жорсткої моделі” міграційної політики Великобританії (друга половина XX століття)

Приймак В. П. Прихід до влади в ФРН червоно-зеленої коаліції в 1998 році та перспективи вирішення соціальних проблем в східнонімецьких землях

Глазов Д. В. Політика мультикультуралізму у ФРН: концепція “Leitkultur”

Марцинюк М. П. Еміграційно-імміграційний баланс у формуванні нової імміграційної політики Португалії (історичні, законодавчі та інституційні зміни 1974-1986 років)

Мінасян Р. А. ОДКБ: нова форма Організації Варшавського Договору у 1992–2015 рр.?

Добровольська А. Б. Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги

Омельченко А. В. Франція та терористична загроза в регіоні Сахелю на початку ХХІ ст.

Потапова О. Б., Самойленко Н. С. Досвід країн Південно-Східної Європи у транскордонному співробітництві (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Сободар О. О. Проблема зростання впливу ультраправих партій в Нідерландах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Історія науки і техніки

Кривоконь О. Г. Історико-методологічні аспекти тракторобудування: постановка проблеми

Щебетюк Н. Б. Організаційні і методичні аспекти планування науково-дослідної роботи ВУАСГН (1932)

Тверитникова О. Є. Патентно-ліцензійна, раціоналізаторська та винахідницька діяльність інституту електродинаміки НАН України (1964–1991 рр.)

Пєлєвін Є. Ю. Вплив академічного середовища КиївНДІТІ на становлення В.І. Тимофієнка як дослідника та енциклопедиста (1972–1984)

Пістоленко І. О. Деякі аспекти створення та діяльності полтавського музею авіації i космонавтики

Синягина Е. А. Космологічні погляди Г.А. Гамова

Косенко Р. О. Основні наукові здобутки і внесок А. Д. Гуменюка у розвиток селекції соняшнику в Україні

Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А. Становлення та функціонування Науково-дослідного центру шляхів сполучення Народного комісаріату шляхів сполучення (1918–1920 рр.)

Апостол М. В. Педагогічна діяльність академіка М. В. Зубця

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет