Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 44 (2015)

Вип. 44
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
"The fools rule the world" румунського художника Gyuri Lohmuller
(публікується з дозволу автора).

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44. – Том 1. – 298 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2015. – Volume 44. – Number 1. – 298 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 1

Історія України

Турченко Ф. Г. Як створювалися перші підручники з історії України

Маслійчук В. Л. «Полтавські невдачі». Спроби створення світського навчального закладу в Полтаві (кін. XVIII ст. – 1806 р.)

Руднік Д. Г. Письмові та матеріальні джерела з історії бояр Київської Русі ХІ–XIV ст.

Смерека Б. В. Кількість населення Львівської землі Руського воєводства у XVI ст. (за матеріалами фіскальних джерел)

Сапожников І. В. Місце двох боїв козаків з татарами поблизу Очакова (у 1690 та 1691 роках)

Безсмертна Ю. С. «Служителі» й «работніки» в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології

Тарасова М. Б. Участь іноземців у становленні соціально-економічного простору Південної України в кінці ХVІІІ ст. – 1870-х рр.

Авдєєва О. С. Конфесійно змішані родини у Північному Приазов'ї (остання чверть XVIII – початок ХХ ст.)

Дідик С. С. Запорожці і новослобожани – співучасники по гайдамацьких справах

Кононенко В. В. Єврейські громади поділля у ХV – першій половині ХХ століття

Прокоп Ю. В. Іноземці в єврейському купецтві Херсонської губернії у другій половині XIX ст.

Фицик І. Д. Економічні орієнтири правобережної шляхти в умовах розвитку ринкових відносин (40–80-ті рр. ХІХ ст.)

Сергієнко Д. В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Клепак А. С. Деякі матеріали до історії приятелювання В. В. Тарновського-молодшого і Т. Г. Шевченка

Недря К. М. Благодійна допомога глухонімим у Катеринославській губернії та князь М.П. Урусов

Бублик О. Г. Гендерні ролі у справі розпорядження нерухомістю у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі міст Катеринославщини)

Оболончик Н. Г. «Волинські Афіни» у Кременці: історична спадщина та використання традицій

Юрченко О. С. Створення і основні напрями діяльності подільських земських органів на початку ХХ століття

Кліш А.Б. Християнсько-суспільний союз та міжнаціональні взаємини в Галичині

Ткач С. А. Лівий радикалізм у суспільно-політичному житті Подільської губернії на початку ХХ століття

Герасимов Т. Ю. Водопостачання міст Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.)

Маньківська Т. О. Ставлення вчителів харківської губернії до сторін військово-політичної боротьби за владу в Україні (1917–1921 рр.)

Саранча В. І. Діяльність земств і громадських організації Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни

Мельничук К. С. Військове питання у самостійницькому русі України за часів Центральної Ради

Шаравара Т. О. М. О. Капустянський – генерал-хорунжий УНР і літератор у вирі національно-визвольних змагань 1918 – 1923 рр.

Ковальова Н. А. Українське село без поміщика: реалізація “аграрної революції” у 1919 р.

Жванко Л. М. Головна українська комісія у справах полонених та біженців: умови та нормативно-правові засади створення (1919 р.)

Глибищук Н. В. Финансовая политика правительства А. Деникина

Яцюк М. В. Українсько-польські змагання за Східну Галичину на Паризький мирній конференції 1919 року

Молчанова О. В. Репатріація полонених та інтернованих вояків-українців з Німеччини у 1919-1920 рр.: досягнення чи невдача дипломатії УНР?

Лукашів В. Я. Ідейні передумови відновлення діяльності «Товариства ім. М. Качковського» в Східній Галичині у міжвоєнний період

Вовк О. В. Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства (1920-ті роки)

Ганзуленко В. П. Римо-католицька громада міста Запоріжжя в 20-30-х рр. ХХ ст.

Пшеничний Т. Ю. Наукова спадщина Атанасія Пекара в контексті вивчення історії Української греко-католицької церкви на Закарпатті у першій половині ХХ ст.

Новак-Голубєва Ю. В. Ставлення синодальної (обновленської) церкви в Україні до сектантів упродовж 1920-х рр.

Покалюк В. В. Сільськогосподарські виші України у першій половині 20-х рр. ХХ ст.: утворення та структуризація, формування професорсько-викладацького та студентського колективів

Даниленко Р. М. Радянська репресивна політика в Україні у 1921 році

Твердовський А. Ю. Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 1

Жмака В. М. Національний склад населення міст Лівобережної України в 20-ті роки ХХ ст.

Олійник М.В. Український народний одяг в міському повсякденні 1920-1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва)

Желєзко А. М. Пам’яткоохоронна діяльність Київської крайової інспектури на Київщині у 1926–1930 рр.

Журавльова С. П. Дипломатичні зв’язки України у 1921-1922 рр.

Тішин О. В. Порівняльний аналіз нацистської і радянської аграрної політики (на матеріалах південно-східних областей України)

Гандрабура Н. Я. Реалізація окупаційної фінансової політики на селі в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» (1941–1944 рр.)

Івчик Н. С. Голокост у генерал-комісаріаті «Волинь–Поділля»

Полуда В. А. Нормативно-правові документи щодо використання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941-1944 рр.)

Стародубець Г. М. Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 - першій пол. 1946 рр.

Василенко Д. П. Кадрове забезпечення педагогічного складу в школах Полтавської області в другій половині 40-х років ХХ століття

Жбанова К. Ю. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів організованого набору та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – середині 1980-х рр.

Паска Б. В. Луцький осередок українського національного руху в середині 60-х років ХХ століття

Ларькіна Л. М. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про релігійні культи в 60–80-ті рр. ХХ ст. на території Рівненської та Волинської областей

Михайлов В.В. Становлення та діяльність Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр.

Кіндрачук Н. М. Протистояння радянської та української національної ідентичності в період створення і впровадження нової радянської обрядовості (60–70-ті рр. ХХ ст.)

Матвійчук Н. В. Степан Куропась: матеріали до біографії

Мельничук О. В. Українсько-німецькі музичні зв’язки на сучасному етапі

Волков В. О. Українські топоніми в Росії

Рецензії. Хроніка

Мільчев В.І. Катеринославське дворянство пореформеного періоду
[Рец.]: Кочергін І.О. Соціальна трансформація Катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): Монографія / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с. – (серія “Dniproviana”)

Дєдков М. В. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул


Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44. – Том 2. – 264 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2015. – Volume 44. – Number 2. – 264 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 2

Всесвітня історія

Jarosław Norbert Chadaś. Czy Prezedent wyśle nas na wojnę w Donbasie? Studium obietnic przedwyborczych i oczekiwań społecznych w Polsce

Гладченко І.А. Локальні конфлікти у Придністров’ї та на Сході України: порівняльна характеристика

Сайко М. М. Архів банкіра Юкунда в Помпеях

Гуменний В. Л. Східна місія Германіка Цезаря (18-19 рр. н.е.) крізь призму офіційних актів сенату

Сєкерська О. П. Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення Карталу: погляд крізь призму археозоології

Мілютін С. Ю. Сьомий Вселенський собор у контексті боротьби з іконоборством: теологічна аргументація та роль імператриці Ірини

Чучко Д. К. Реалізація візантійського принципу “симфонії” на території Молдавського князівства

Ціватий В. Г. Дипломатичні битви на європейській шахівниці доби раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) і Віденський конгрес (1814-1815 рр.): інституціональний фінал

Бургаз Ю. В. Участь студентів в революційному терорі в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Ковальов Д. В. Вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію у Фінляндії протягом 1899-1904 рр.

Давлєтов О. Р. Конституція 1919 р. і місце рейхспрезидента у партійно-парламентській системі доби Веймарської Німеччини

Мальшина К.В. Національно-політичне підґрунтя конкордату королівства СХС з католицькою церквою крізь призму словенської політики (1918-1929 рр.)

Десятничук І. О. Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918-1919 рр.)

Руда О. В. Національна політика Польської держави у 1926–1939 роках

Іванов В. О. Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни в Європі (вересень 1939-червень 1941 рр.)

Цимбалова Х. Ф. Виникнення і розвиток культурної дипломатії та Британської ради у Великій Британії: етапи інституціоналізації (початок ХХ – друге десятиліття ХХІ ст.)

Коваленко Л. В. Курс Великої Британії щодо «німецького питання» (1949-1961 рр.)

Грубінко А. В. Вплив атлантизму на участь Великої Британії у європейській політичній інтеграції (1940-1980-ті роки)

Субот О. А. Перша хвиля масових репресій у Чехословаччині у 1948-1950 рр.

Марцинюк М. П. Міграційна політика Португалії до і після вступу в Європейський Союз: еміграційні та імміграційні потоки (1974-2001 рр.)

Іваненко В. А. Діяльність З. Бжезінського на посаді радника Президента США з національної безпеки (1977–1981 рр.)

Каковкіна О. М. «Побічні ефекти» соціалістичної інтеграції у розвитку болгарської економіки у 1970–1980-х рр. (за матеріалами Міністерства металургії та мінеральних ресурсів)

Немич О. В. Питання ліванського конфлікту 1982 року та Версальський саміт G7

Білоножко С. В. Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції

Шимкевич К. О. Основні напрямки діяльності міжурядових та громадських організацій щодо подолання наслідків воєнних злочинів на теренах колишньої Югославії (1991–2008 рр.)

Солошенко В. В. Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної республіки Німеччина)

Авдєєнко О. О. Еволюція відносин Великої Британії зі Співдружністю націй (1991-2013 рр.)

Бессонова М. М. Основні напрямки співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі

Чубрикова О. О. Принципи та ідеологія зовнішньої політики Ататюрка у контексті сучасної зовнішньої політики Туреччини

Загрєбаєв О. С. Місце авторитарних режимів в розвитку національних футбольних асоціацій та світового футболу

Історіографія

Мельник О. В. Наукова і педагогічна діяльність Миколи Ковальського у Дніпропетровському університеті (1967–1994 рр.)

Андрєєв В. М., Андрєєва С. С. Віктор Петров в умовах ідейно-організаційної перебудови радянської академічної науки (1930-ті рр.): дослідження з історії первісності

Зелінський М. В. Політична спадщина Романа Дмовського в українській історіографії

Скоков О. Д. Богоявленська церква у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століття

Зеленяк О. М. Огляд радянської та зарубіжної історіографії повстанського руху під проводом Нестора Махна у другій половині 50-х – початку 90-х років ХХ ст.

Стопчак М. В. Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в інтерпретації української зарубіжної історіографії

Дмитрієва Я. А. Проблема інтернованих вояків УНР: стан наукової розробки теми в сучасній українській історіографії

Романець Н. Р. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.) у висвітленні сучасної російської історіографії

Касаткіна К. А. Основні напрямки досліджень політики США щодо Куби кінця 1950–1970-х рр. у радянській та пострадянській історіографії

Пилипенко В. В. Особливості висвітлення радянською історіографією зовнішньої політики СРСР щодо Ірану протягом 1972–1991 рр.

Годлевська В. Ю. Функціонування суспільних інститутів Іспанії в умовах консолідації демократії (1982-1996 pp.): історіографія проблеми

Клинова-Дацюк Г.Д. Конференції історичних груп в Українській вільній академії наук у Німеччині в 1946-1947 рр.

Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури

Історія науки і техніки

Довганюк С. С. Історія становлення та розвитку механіко-будівельного відділу Київського відділення Російського технічного товариства (кінець ХІХ – поч. ХХ століть)

Коробченко А. А. Внесок Товариства дослідників природи при Харківському університеті в дослідження природи різних регіонів України

Дефорж Г.В. Ранній період життя та діяльності академіка-палеозоолога М.В. Павлової (1854-1938 рр.)

Мельник Т. В. Роль историко-химических знаний в образовательном процессе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

Михайленко Г. Г. О.І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907-1922 рр.)

Пістоленко І. О. Історія технічних розробок Ю. Кондратюка (за матеріалами Полтавського музею авіації і космонавтики)

Косовець Ю. В. Досягнення вітчизняних вчених у сфері електричної тяги поїздів

Сорочинська О. Л. Аналіз діяльності вітчизняних інженерів у галузі паровозобудування

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет