Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 43 (2015)

Вип. 43
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Олексія Вознесенського "Бібліотека"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2015. — Вип. 43. — 374 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2015. – Issue 43. — 374 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Історія України

Кириленко O. С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я в 3600/3500-3300/3200 рр. до н.е.

Телегуз А. В. Епоха верхнього палеоліту на території Білорусі в контексті початкового етапу етногенезу місцевих етнокультурних спільнот

Андрусяк Я. Я. Становище православної церкви у північно-східних комітатах Угорського королівства в період правління Матяша Корвіна та династії Ягеллонів (друга пол. XV – поч. XVI ст.)

Кривошея І. І. Основні службові обов'язки значного товариства військового Гетьманщини в XVII ст.

Сень Д. В., Швайба Н. И. “Извещал письменно на бунчюковых Семена Лизогуба да Андрея Горленка…”: случай из истории казачьей старшины Гетманщины 1720-х гг.

Барановський О. А. Запорозьке гайдамацтво як концептуальна основа ідейно-політичного життя Нової Січі

Мільчев В. І. “Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було”: універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини

Сакало О. Є. Сімейні домогосподарства козаків Городиської сотні Лубенського полку другої половини XVIII ст.: типологія і структура

Якименко О. І. Історико-демографічні аспекти домогосподарств північної Гетьманщини у другій половині XVIII ст. (на прикладі села Високе Стародубського полку)

Ковальова Ю. В. Інститут шлюбу в українському селі кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.

Чирук С. В. Народжуваність та смертність у лютеранській колонії Фрейденталь. ХІХ – поч. ХХ ст.

Замуруйцев О. В. Особливості соціально-економічного розвитку німецькомовних поселень південного регіону України в 50–80-х роках ХІХ століття

Казаков М. В. Чорнобильське братство (кінець XVII – початок ХХ ст.)

Балицький О. Ю. “Міський простір” бессарабських міст ХІХ століття

Барабаш Д. В. , Барабаш Н. О. З історії українського просвітництва: інтелектуальне співтовариство “Попівська академія”

Доценко В. О. Соціально-економічне становище єврейської громади українських земель Російської імперії у ХІХ столітті

Дружкова І. С. Епізод з історії примусового виселення євреїв з Миколаєва у 1830-х рр.: спроба переселення до Ізмаїлу

Гербеєва І. М. Діяльність єврейських поховальних братств у Херсонській губернії

Колесник О. В. Друкарські установи херсонської губернії XIX ст. в розвитку поліграфічної промисловості регіону

Крижанівський В. М. Забезпечення канцелярськими засобами діловодної частини Єлисаветградської міської думи й управи в 1871–1917 рр.

Ліхачова О. Є. Початковий етап служби О.І. Георгієвського у структурах міністерства народної просвіти Російської імперії

Петренко І. М. Створення і функціонування в Полтаві початкового народного училища для єврейських дівчат (1896-1918 рр.)

Антощак М. М. Гнєдінське ремісниче училище: відкриття та діяльність

Македон В. В. Національно-культурні об’єднання народів Кавказу (вірменів та грузинів) у громадському та культурному розвитку Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Обершт О. М. Суспільно-політичні передумови появи російського націоналізму на території України в другій половині ХІХ ст.

Папенко Є. М. Зародження чеських і польських сокільських організацій в Австро-Угорській імперії у другій половині ХІХ ст. та їхній вплив на створення українського “Соколу”

Сидорович Є. С. Європейці в економічному житті Півдня України (на прикладі діяльності Р.О. Вассала та К.І. Пот’є)

Товстоляк Н. М. М. В. Тарновський та його родина

Сергієнко Д. В. Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852-1932)

Щур С. А. Тероризм і суспільно-політична думка Наддніпрянської України наприкінці 70-х рр. ХІХ ст.

Безкровний Ю. О. Володимир Винниченко як редактор журналу “Промінь” (1916–1917)

Гілязетдінов Р. Н. Становлення та діяльність всеукраїнського товариства насінництва (1922–1928 рр.)

Крамар Ю. В. Громадсько-культурне життя німців Волині у 1920-1930-х рр.

Ломака О. А. Болгари серед українського населення Кіровоградщини (етнодемографічний аспект)

Девід Мун. Степи північної Америки та Росії (пер. з англ. А. Олененко)

Салата О.О. Творчість української інтелігенції на сторніках окупованої періодики 1941-1942 років

Буренков В. М. Всеволожський Михайло Миколайович: реконструкція політичної біографії представника регіональної партійної еліти УРСР

Турченко Ф. Г. Історична пам’ять і політика пам’яті на Запоріжжі (1991-2015 рр.). Частина 2

Грушева Т. В. Християнський світ сучасної України: випробування війною

Березовська В. В. Релігійні конфесії в Одеській області на сучасному етапі

Костюк Д. С. Методологія вивчення громадянського суспільства: проблемні аспекти

Історіографія. Джерелознавство. Спеціальні історичні дисципліни

Авхутська С. О. Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І. С. Мазепи

Безверха В. М. Формування життєвого та наукового світогляду В.Н. Златарски

Капарулін Ю. В. Георгій Афанасьєв (1848-1925): нариси біографії і наукової творчості

Гедз В. А. Діяльність бургомістра Леонтія Форостівського у працях українських істориків

Барков І. В. Питання проституції на сторінках Одеської періодики другої половини ХІХ - початку ХХ століть

Кузьменко А. В. Розкриття проблематики досліджень кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. з історії України в зарубіжній історіографії

Волкова О. Ю. Основні напрямки пострадянських досліджень історії масонства на території українських губерній i чверті XIX століття

Лєбєдєва Ю. О. Українські історики діаспори та їх внесок в історіографічні дослідження Руси-України

Зеленяк О. М. “Махновщина” в радянській публіцистиці та історіографії 20-х – першої половини 50-х років ХХ ст.

Гудзь В. В. Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні у сучасній світовій історіографії

Ухач В. З. Організаційне оформлення та діяльність “Поліської Січі” Т. Бульби-Боровця у працях сучасних вітчизняних істориків

Шостак А. В. Православні конфесії Півдня України у 1990-х рр.: історіографія проблеми

Шкода Н. А. Український драматичний театр Наддніпрянщини як чинник національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд проблеми

Грищенко Т. Р. Становлення та діяльність Сільськогосподарського вченого комітету України: історіографічний огляд

Скороход О. В. Радянська наука 20-х – першої половини 50-х рр. про українсько-сербські зв’язки ХVІІІ – початку ХХ ст.

Космина В. Г. Формування історіографії першої хвилі української еміграції в Латинську Америку

Чернік С. Д. Військове протистояння Австро-Угорщини та Сербії у 1914 році на сторінках газети “Одесский листок”

Казаков Г. І. Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба історіографічного аналізу

Бакалець О. А. Срібні акче Кримського ханства в складі монетних скарбів Поділля ХV – першої половини ХVІІ ст.

Філас В. М. Візуальна репрезентація Олександрівська у творчій спадщині і. К. Айвазовського

Литовченко Н. І. Історія монументально-декоративного оформлення зали пленумів Верховного суду України

Савченко І. В. Сучасне нормативно-правове регулювання експертизи цінності документації в установах: формування, складові та напрямки розвитку

Бєлікова М. В. Запровадження інноваційних технологій в музеях України

Історія науки і техніки

Дєдков М. В. Леонід Георгійович Ісаков – директор двох вишів

Василенко В. М. Костенко В.П. – видатний вітчизняний корабельній інженер, суднобудівник

Костенко А. І. Роль В.Г. Гриневецького у становленні теоретичного машинобудування

Коробченко А. А. Зміст та основні напрями діяльності товариства дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930 рр.) в контексті розвитку природознавства в Україні

Махобей К. М. Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку

Мерко О. М., Щербіна А. Д. Роль Кримської астрофізичної обсерваторії у розвитку космічних досліджень з вивчення місяця

Ріжняк Р. Я. Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації класичних та економічних вишів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Стрелко О. Г. Аналіз наукового доробку професора О.М. Фролова (1863-1939) в галузі експлуатації залізниць

Демченко Т. Ф., Демченко В. О. М.А. Белелюбський (1845-1922) - основоположник будівництва металевих мостів

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет