Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 34

Вип. XXXIV
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
російського художника Віталія Уржумова "Муки творчості"


Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — Вип. XXXIV. — 334 с.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS


Історія України

Любичев М. В. Углубленные сооружения на селищах черняховской культуры в Днепро-Донецкой лесостепи

Замура О. Ю. Сезонна дитяча смертність у с. Ветовому Басанської протопопії Переяславсько-Бориспільської єпархії протягом 1734–1786 рр.

Бирук М. М. Соціально-економічний розвиток Острога в кінці XVII ст.

Семенча С. Я. З історії міста Дніпродзержинськ: до витоків топоніму Романів – Романкове

Гулянович І. М. Соціотопографія Ананьєва в дореформенний період

Червінський А. І. Актуальні проблеми збереження та охорони пам’яток архітектури Івано-Франківщини

Аджиєва Л. С. Наукові дослідження в розвитку сільського господарства Криму (ХІХ ст.)

Задерейчук І. П. Стан садівництва у німців Криму В ХІХ – на початку ХХ ст.

Федорченко О. В. Професійна підготовка поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одеському поштово-телеграфному округу

Сарнацький О. П. Діяльність царизму щодо запровадження органів цивільного судочинства Російської імперії в Галичині в роки Першої світової війни

Гвоздик В. С. Становище біженців в Олександрівському повіті Катеринославської губернії в умовах Першої світової війни (1915-1916 рр.)

Ісаюк О. І. Співжиття української та польської спільнот у Львівському університеті (1914-1918 рр.)

Ядловська О. С. Участь національних меншин у виборчій кампанії до Українських Установчих Зборів на Півдні України в період Центральної Ради

Попов О. С. Стосунки влади та населення міст України у 1917-1920 рр.

Олійник М. П. Допомога жертвам голоду 1921-1923 років на Поділлі

Степанчук О. П. Національна політика польської адміністрації та командування Війська Польського щодо українців Холмщини в 20-30-х роках ХХ ст.

Тєвікова О. В. Обрядовість населення України періоду хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.)

Каганов Ю. О. «Сміх крізь сльози»: радянська Україна у дзеркалі політичного анекдоту

Брегеда М. В. Ставлення українського населення до усунення Г. Жукова від влади (1957 р.)

Хомич І. М. Дослідження розвитку матеріально-технічної бази архівних установ в Україні у другій половині 1950–1980-х рр.

Савченко С. В. Олена Апанович в українському жіночому русі

Кацеро В. О. Елементи американської традиції в українському меценатстві (2000-2010 рр.)

Полякова Л. І. Еволюція взаємодії гілок державної влади в Україні в розрізі соціологічного опитування населення Запорізької області

Томаченко О. В. Українські шкільні підручники 1990–2009 рр. з історії: здобутки і проблеми написання

Історія релігій в Україні

Любащенко В. І. Київський Митрополит і Московський Князь: політичні мотиви канонізації Петра (Ратенського)

Ярмошик І. І. Українська православна церква в дослідженнях польського історика Яна Фіялека (1864–1936 рр.)

Ігнатуша О. М., Ігнатуша Г. О. Зміни в економічному становищі релігійних громад Запорізького краю (1913–1927 рр.)

Потапова О. Б. Організація благодійницької діяльності православним духовенством України в 1917-1920 рр.

Альошина О. А. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст.

Татарченко О. Б. Репресивна політика радянської влади проти церковників-“контрреволюціонерів” в 1920–1930-х рр. (на прикладі Південної України)

Голощапова Є. О. Лідери громад євангельських християн-баптистів України 1920–1930-х рр.: доля та епоха

Гергелюк М. М. Релігійні детермінанти виникнення національно-визвольного руху на Західній Україні у 30-40-х рр. ХХ ст.

Якуніна К. І. Позиція євангельських християн-баптистів і п’ятидесятників у процесі їх організаційного об’єднання в 1944–1953 рр. на прикладі Рівненської та Волинської областей

Грушева Т. В. Взаємини держави та християнських церков у сучасній Україні (історичний аспект)

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Голованов С. О. Трансформації в сухопутній армії Афінського полісу в умовах Пелопоннеської війни (431-404 рр. до н. е.)

Сайко М. М. Кредитні відносини в античному Римі за «інституціями» Гая

Врадій Є. А. Образ анархіста у американській пресі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі «The New York Times»)

Макаров Р. В. Британська імперія в боротьбі за іракську нафту (1918–1928 рр.)

Скопова О. І. Соціальний розвиток Іспанії в період кризи конституційно-монархічного ладу (1918-1930 рр.)

Годлевська В. Ю. Військова реформа та її роль в утвердженні демократичного режиму в Іспанії (1982-1996 рр.)

Кос-Станішіч Л. Нові ліві у сучасному світі – випадок Латинської Америки (анотація до статті М. М. Бессонової)

Зацепіна Н. О. Історія виникнення та сучасний стан круїзного туризму в світі

Забара В. В. Міжнародний арбітраж в районі Брчко як фактор зміни Дейтонських мирних угод по Босніі і Герцеговині

Фурса А. О. Українсько-грузинські відносини в 1991-2009 рр.: політико-дипломатичний аспект

Підберезних І. Є. Розвиток відносин між США і В’єтнамом: сучасний стан, напрямки, перспективи

Іщенко Д. В. Міфи про походження як об’єкт дослідження політичної історії

Історіографія. Джерелознавство

Наталія Полонська-Василенко. Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя і наукова праця (1894–1956) (підготував до друку Ф. Г. Турченко)

Мельников Є. О. Французькі політичні інтриги та діяльність гетьмана К. Розумовського у наукових дослідженнях Іллі Борщака

Чорноіваненко І. В. Нотаріальні документи як джерело до вивчення історії роду Скадовських

Куценко Ю. Ю. Історіографічні образи М. П. Драгоманова в гуманітаристиці кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Шологон Л. І. Періодичні видання товариства „Просвіта” як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Демуз І. О. Висвітлення історії сільськогосподарських товариств України кінця ХІХ – початку ХХ ст. в дорадянській історіографії

Загорулько Р. О. Відображення боротьби українського народу за українізацію початкової освіти на сторінках київської газети «Село» (1909–1911 рр.)

Музичин І. Т. «Західноукраїнське питання» як один з аспектів зовнішньополітичної стратегії Російської імперії на початку ХХ ст. в радянській історіографічній ретроспективі

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Застосування класифікаційного методу у дослідженні листів як джерел різноманітної інформації (на прикладі архівної творчої спадщини композитора Мейтуса Ю. С.)

Стельникович С. В. Джерельний потенціал матеріалів житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої Вітчизняної війни

Романько О. В. Історіографія проблеми співпраці радянських громадян з військово-політичними структурами Німеччини в період Другої світової війни (на прикладі білоруських колабораціоністських формувань)

Савченко А. В. Проблеми якості життя сільського населення УРСР періоду хрущовської «відлиги»: історіографія

Івченко О. О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: історіографія


НАШІ АВТОРИ


©
Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет